ความเป็นมาของโครงการ

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน